Khadapa/KDPA Railway Station, Local/Passenger trains

Train Arr Avg Dep Avg Halt PF
58502 11:03:00+1:07 11:04 +1:08 1m 1
58501 15:01:00+1:00 15:02 +1:03 1m 1